Birks Logo

Our Family Photo Album

Chrismas 2004
Fall 2003 - Multonoma Falls, OR
Ben
Home
Ken's Family
Lydia's Family
Our KidsKen's Trip to Ground ZeroLydia's Testimony
Christmas


Click on each picture

for an enlarged view
Ken & Lydia - Christmas 2004
Fall 2003 Multnomah Falls
Ben (Feso)

Family Pic - 2001
Keith & Steph
Ken & Lydia

Family Pic - B en Ken Lydia Keith
Keith  & Steph
Ken & Lydia

Ken & Keith
Lydia
Ken

Ken & Keith
Lydai
Ken

Our Niece, Christy
Will
Keith

Christy
Will
Keith

Keith
Nieces (Audrey & Vashti)
Ginger (Ben's Sister)

Keith at Disneyland
Audrey & Vashti
Ginger at her prom